มมร ล้านนา: “การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครู Generation Z (Gen Z) ”

วันที่ 26 มกราคม 2567 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครู Generation Z (Gen Z) ” โดยความร่วมมือระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

การจัดสัมมนาครั้งนี้นักศึกษาทั้งสองวิทยาเขต ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการจัดการเรียนรู้ของครู Generation Z (Gen Z) ระหว่างนักศึกษาภาคเหนือและภาคอีสาน

ช่วงสุดท้ายของการสัมมนา โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา การต้อนรับให้โอวาทและปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครู Generation Z (Gen Z) ” ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4