มมร ล้านนา: การแสดงฟ้อนเทียน จำนวน ๕๐๐ คน บูชาพระเจดีย์หลวง

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมตตา เลี้ยงอาหารช่างฟ้อนเทียน จำนวน ๕๐๐ คน ในงานบูชาพระเจดีย์หลวง โครงการเปิด ”วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามคืน” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ดร.จินตนา ไชยชมภู ผู้ช่วยเหรัญญิก ชมรมศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมการแสดงฟ้อนเทียน ในจำนวน ๕๐๐ คน บูชาพระเจดีย์หลวง โครงการเปิด”วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามคืน” ดังกล่าว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่