มมร ล้านนา: กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 วิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดย พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณะวิทยากรให้บริการวิชาการ กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 350 คน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน