มมร ล้านนา: กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และคณะญาติธรรม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาย อ.ฮอด เชียงใหม่ (มี 10 โรงเรียนมาร่วมกิจกรรม) และโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย เชียงใหม่