มมร ล้านนา: กิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานถวายเป็นพระกุศล

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน กิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย ๘ รอบ ๙๖ พรรษา (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่