มมร ล้านนา: กิจกรรมพี่สอนน้องสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

วันที่ 7 กันยายน 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการกิจกรรม ชมรมศิลป์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมพี่สอนน้องสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2566 วันแรกการทำกิจกรรมประกอบด้วยสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เครื่องจักสานล้านนา วันที่สองทำกิจกรรม งานแกะสลักไทย และตุงล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4