มมร ล้านนา: กิจกรรมรับน้องปี 1-2 สาขาวิชาการปกครอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง กล่าวให้โอวาทนักศึกษาปี1-2 สาขาวิชาการปกครอง กิจกรรมรับน้องผูกข้อมือ นันทนาการ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์