มมร ล้านนา: กิจกรรมรับน้องปี 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาปี 1 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมผูกขวัญน้องใหม่ ร้อยใจศึกษาศาสตร์ นันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้อง

ในการนี้พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.) กล่าวให้โอวาทนักศึกษาปี 1