มมร ล้านนา: กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชา โดยสแกนคิวอาร์โค้ต ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม