มมร ล้านนา: กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก”

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU ๔)