มมร ล้านนา: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดเตรียมงานและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ จัดกิจกรรมมอบให้น้องๆบนดอยสูงในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในพื้นที่เขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 โรงเรียน รวม 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โอกาสนี้ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน กล่าวให้โอวาทกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและจับฉลากมอบรางวัลต่างให้นักเรียน ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นักเรียนร่วมกิจกรรม 5 ด้าน

1. นักเรียนเข้าร่วมงานได้รับชุดขนมทุกคน

2. มอบรางวัลให้กับนักแสดง

3. จับฉลากมอบรางวัลต่างๆ

4. มอบรางวัลให้นักเรียนมาร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการ

5. เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน

วันที่ 14 มกราคม 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และนำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดเตรียมงานและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ จัดกิจกรรมมอบให้น้องๆบนดอยสูงในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในพื้นที่เขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนณ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน