มมร ล้านนา: กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัญ ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดงานกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะฝึกประสบการณ์การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ โดยเชิญผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร รับประทานอาหารร่วมกัน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4