มมร ล้านนา: กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาดูงาน

วันที่ 13 มกราคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” โดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มมร.ล้านนา ชั้นปีที่ 4 ทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาดูงาน ภาคเช้า กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Mr.Kevan and Mr.Rene ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566