มมร ล้านนา: กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรม Monk Chat Program ประจำปี 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับคณะกรรมการชมรมและสมาชิกชมรม Monk Chat Program มมร.วิทยาเขตล้านนา

 

โดยจุดเริ่มต้นจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ได้ริเริ่ม Monk Chat เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรที่เป็นนักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการเผยแผ่หลักธรรมและฝึกสมาธิให้กับชาวต่างชาติ สมาชิกชมรม ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรง นำวิชาความรู้ไปใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพได้ ที่สำคัญเป็นการช่วยเผยแผ่วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนา ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม ที่ช่วยกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสาขาวิชา ต่อมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตล้านนา ประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสังคมชาวโลก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร