มมร ล้านนา: กิจกรรมเสวนาวิชาการในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกลาวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษกิจกรรมเสวนาวิชาการในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ในหัวข้อ “ต้นแบบนักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: ตามอริยมรรคาของพระพุทธองค์ท่ามกลางสังคมดิจิทัล” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประธานกรรมการจัดงาน ถวายการต้อนรับ และกล่าวรายงาต่อประธานพิธี

ในการนี้ได้รับความเมตตากิจกรรมเสนาวิชาการในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๖ และได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ดร. เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ เปรียญธรรม ๙ ประโยค อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่