มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอวาทคณาจารย์

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทพระนักศึกษาทุกชั้นปี ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์