มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ฟังโอวาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง กล่าวให้โอวาทข้อคิดคติธรรมแก่นักศึกษาฝ่ายบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU4