มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระฟังโอวาทรองอธิการบดี

วันที่ 28 กันยายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำพระนักศึกษาไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ให้โอวาทก่อนปิดภาคการศึกษา 1/2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์