มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฟังโอวาทและมอบทุนการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา รก. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งหมด 160 ทุน รวมเป็นเงิน 711,000 บาท ดังนี้

1. ทุนสร้างศาสนทายาท 65 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 325,000 บาท

2. ทุนพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท ระดับดีเด่น 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท

3. ทุนพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท ระดับดีมาก 15 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวม 90,000 บาท

4. ทุนพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท ระดับดี 72 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 216,000 บาท

5. ทุนสืบทอดพระพุทธศาสนา “รักไทย” 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 60,000 บาท

ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)