มมร ล้านนา: กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) และฟังโอวาทคณาจารย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทพระนักศึกษาทุกชั้นปี ในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

สำหรับกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ฟังโอวาทคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา นั้นจัดขึ้นทุกวันอังคาร ตลอดภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์