มมร ล้านนา: กีฬาทัวร์นาเมนท์ ครั้งที่11 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (USTCM)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และนายวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมกับตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมปรึกษาหารืองานกีฬาทัวร์นาเมนท์ ครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (USTCM) ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะการจัดงานระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ Cr. ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ