มมร ล้านนา: ขอแสดงความดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สงัด เชียนจันทึกอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาในโอกาส สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา