มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนาด้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มมร วิทยาเขตล้านนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ขอชื่นชมแสดงความยินกับศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

1. นางสาวกมลรัตน์ ถามัง โรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

2. นางสาวอริสสรา กระแสเงินดี โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

3. นางสาววันเพ็ญ ทายศ โรงเรียนบ้านขุนสาใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

4. นายนฤพล เดอะโพ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

5. นายณัฐพงษ์ สถิตอนันต์ โรงเรียนบ้านกิ๊ดสามสิบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

6. นางสาวกาญจนา จองดี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สังกัด สพป.เชียงใหม่

7. นายจันทร ศักดิ์สุรเดช โรงเรียนบ้านเมืองแพม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนสังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

8. นางสาวพรกนก แผ่อำนาจ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนสังกัด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

9. นางสาววราภรณ์ ดูพอ โรงเรียนบ้านห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 6

10. นางสาวจันทร์ศรี แก้วศรีสุดา โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 6

11. นางสาวปราณี แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 6

12. นางสาวสาริกา ทวีรัตนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สังกัด อบจ.ลำพูน 

13. นายนเรศ ใจเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 3

14. นายกิตติศักดิ์ แสงสี โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สังกัด สพป. สุโขทัย

15. นางสาวกรรณิกา แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 3

16. นางสาวเนตรนภา ลุงอ้าย โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 3

17. นางสาวกาญจนา ยะคำป้อ โรงเรียนบ้านไทรทอง ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3