มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนาด้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา สาขาวิชาการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา

1. สิบตำรวจตรีนคร เตโม สิงขร (ภาคปกติ รหัส 60) ประดับยศ วันที่ 29 กันยายน 2565 กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

2. สิบตำรวจตรีวชิรา วนาเกียรติกุล (ภาคปกติ รหัส 59) ประดับยศ วันที่ 30 กันยายน 2565

3. สิบตำรวจตรีทองสุข มิตรสาธิต (ภาคพิเศษ รหัส 62) ประดับยศ วันที่ 30 กันยายน 2565

4. สิบตำรวจตรีภานุพงศ์ ซาววา (ภาคปกติ รหัส 56) ประดับยศวันที่ 30 กันยายน 2565

ในโอกาส รับประกาศนียบัตรปิดการศึกษาหลักสูตร ประดับยศ “สิบตำรวจตรี” ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง