มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ได้แก่

๑. นางสาวนิรชา สุธนาภรณ์กุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๒. นางสาวลดาพร ภัครทวีสิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๓. นางสาวศรีไพร ถนอมพนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๔. นางสาวรัชนีพร รักคีรีสกุลวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๕. นางสาวภัทรียา ภูผาเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อำเภอเมืองเชียงใหม่