มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทุนรัฐบาลอินเดีย ICCR

พระวุฒิชัย สรายทอง พระธนาวุฒิ ตาดีและนางสาวขวัญจิรา ดูพอ สำเร็จการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอบได้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททุน ICCR ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ M.A. (English) ณ มหาวิทยาลัยไมซอร์ (University of Mysore) ประเทศอินเดีย โดยการประสานของ ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสาขาภาษาอังกฤษ

28