มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงกีฬาเอเซียนพาราเกมส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดี
นายเอนก บรรเจิดกิจกุล
นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาเขตล้านนา
#คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
#กีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 เมืองหางโจว ประเทศจีน