มมร ล้านนา: ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในโอกาสเข้ารับการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ “เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565” เนื่องในกิจกรรมรำลึกพระคุณครู “55 ปี ครูนักนวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีมุทิตาสักการะ มา ณ โอกาสนี้