มมร ล้านนา: ครูศตวรรษที่ 21 สอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 31 มกราคม 2567 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาครูศตวรรษที่ 21 สอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องครูศตวรรษที่ 21 สอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4