มมร ล้านนา: ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 วิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 1 จำนวน 239 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 2 จำนวน 234 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 3 จำนวน 202 คน

ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย