มมร ล้านนา: ค่ายพัฒนาคุณธรรม ม.1 ม.4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 วิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 กับ ม.4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เป็นโรงเรียนแรกก่อนเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่