มมร ล้านนา: ค่ายพัฒนาคุณธรรมระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์)

วิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา พร้อมคณะวิทยากร ให้การอบรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์) วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ระดับชั้น ป. 1 – ป. 3 จำนวน 165 คน และวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ระดับชั้นป. 4 -ป. 6 จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎร์รังสฤษฏิ์) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่