มมร ล้านนา: ค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาชั้นปี 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทเปิดอบรมโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566

โอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม การอบรมนั้นแบ่งเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคกิจกรรมนันทนาการ ภาคปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา

ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ภูวรา สายบัว และทีมวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้การอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมประสานงานดำเนินการโดย คุณวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงาน มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่