มมร ล้านนา: งานกีฬาพันธ์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 12

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิด งานกีฬาพันธ์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 12 กีฬาประเภทฟุตซอล ผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีม มหาบัณทิต(สาขาบริหารการศึกษา ป.โท) และรองชนะเลิศได้แก่ทีมการสอนสังคมศึกษา

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานมอบโล่ และเงินรางวัลแก่นักกีฬา พร้อมกล่าวปิดงานกีฬาพันธ์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 12 ตามคติพจน์มหาวิทยาลัย ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่