มมร ล้านนา: งานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน/แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 27 กันยายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กล่าวอวยพรพร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน คุณณรงค์ ชัยลังการณ์ พนักงานขับรถ มมร.วิทยาเขตล้านนา อายุครบ 60 ปี มีอายุงาน 28 ปี 1 เดือน 28 วัน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สงัด เชียนจันทึก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา และผู้บริหาร กล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการปกครอง จำนวน 7 รูป มอบของที่ระลึก ในโอกาสมาฝึกประสบณ์การที่วิทยาเขตล้านนา ช่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4