มมร ล้านนา: ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต่อ คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์