มมร ล้านนา: ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 สาขาวิชา โอกาสนี้ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์