มมร ล้านนา: ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์