มมร ล้านนา: ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่สองผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 สาขาวิชา โอกาสนี้ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์