มมร ล้านนา: ติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 มัชฌิมนิเทศ (ชั้นปีที่ 2)

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 พระมหาเจริญ กตปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาในการติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กิจกรรมที่ 3 มัชฌิมนิเทศ (ชั้นปีที่ 2)

โอกาสนี้ ดร.จันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดกิจกรรมชั้นเรียนและการจัดการพฤติกรรมนักเรียน” ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4