มมร ล้านนา: ติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ (ชั้นปีที่ 3)

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาในการติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ (ชั้นปีที่ 3)

โอกาสนี้ ดร.สุจินตา คำเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดกิจกรรมชั้นเรียนและการจัดการพฤติกรรมนักเรียน” ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4