มมร ล้านนา: ต้อนรับคณะอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิบสองปันนา สาขายูนนาน ประเทศจีน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิบสองปันนา สาขายูนนาน ประเทศจีน และว่าที่พระนักศึกษา ในโอกาสที่จะมาศึกษาต่อที่ มมร.วิทยาเขตล้านนา ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง โอกาสนี้ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ให้การติดต่อดูแลประสานงานต้อนรับคณะ อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิบสองปันนา สาขายูนนาน ประเทศจีน ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1