มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีต่อพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “คุณสมฺปนฺโน ” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา น้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีต่อพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ในโอกาสได้รับรางวัล “คุณสมฺปนฺโน ” ประจำปี 2565