มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะพระเทพวชิราธิบดี

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง พระเทพวชิราธิบดี ศรีศาสนกิจดิลกคุณ อดุลธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหามกุฏราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา