มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศน.บ., ศศ.ม., Ph.D. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีแด่  ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖