มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะและขอแสดงความยินดี ตำแหน่งทางวิชาการ

วันคล้ายวันสถาปนา๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมอบคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

๑) พระครูวินัยธร สัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงัด เชียนจันทึก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา