มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะและขอแสดงความยินดีรางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดี รางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” วันคล้ายวันสถาปนา ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ และแสดงออกความยินดี กับผู้ได้รับรางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ทุกรูป/คน วิทยาเขตล้านนา

บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัยและวิชาการ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา

บุคลากรดีเด่น ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และบริการสังคม

๒) พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง