มมร ล้านนา: ถวายมุทิตาสักการะรางวัล “คุณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระกิตติวิมล (อัมพร กตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุณสมฺปนฺโน”ประเภทบุคคลภายนอกผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนา ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย