มมร ล้านนา: ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖” แก่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

โอกาสนี้ คณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา นำนักศึกษาไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามวัดต่างๆ ๘ วัด ซึ่งปีนี้ทั้งหมด ๙ วัด ประกอบด้วยวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู วัดศรีเกิด วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดช่างแต้ม วัดหมื่นตูม วัดผ้าขาว และวัดพันเตา