มมร ล้านนา: นักศึกษาประเทศจีน เข้าถวายสักการะรองอธิการบดี

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ นำผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สิบสองปันนา ประเทศจีน เข้าถวายสักการะ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในวาระเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ได้แจ้งบุคลากรโรงเรียนและนักเรียน ที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ในระดับปริญตรี-โท-เอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้ โดยถือเป็นโอกาสในการขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑